logo

Preporučujemo

Supervizori Albert Ellis Instituta

Supervizori su iskusni praktičari kognitivno-bihejvioralne terapije koji su dostigli viši nivo kompetencije i ekspertize i koji su prošli trening koji ih osposobljava za treniranje i superviziranje drugih kognitivno-bihejvioralnih terapeuta. Lista akreditovanih internacionalnih supervizora koji su uspješno završili trening za supervizore na Albert Elis Institutu u Nju Jorku nalazi se na sajtu Albert Elis Instituta.

Više o ovom...

Predavači i supervizori


Trening je organizovan u saradanji sa akreditovanim supervizorima i relevanitnim stručnjacima iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije:

 1. Prof. dr Jezdimir Zdravković, specijalista psihijatrije i predsednik SRABCT (Srpske asocijacije bihevioralno-kognitivne terapije). Prof. dr Jezdimir Zdravković vodi edukaciju iz KBT u Nišu i Beogradu, po programu Evropske asocijacije bihevioralno-kognitivne terapije. Od 1980 do danas edukovao preko 200 psihijatara, psihologa i defektologa za primjenu KBT u Dubrovniku, Sarajevu, Banjoj Luci, Beogradu, Nišu, Pirotu, Užicu... Objavio je oko 50 stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Autorske knjige: “Bihevioralna terapija u psihijatriji” (1980), “Tumačenje neuroza” (izdanja 1993, 2000, 2003), “Strahovi i seksualnost” (1985), ”Veština vladanja sobom” (izdanja 2005, 2006 i 2007).
 2. Dr Zorica Marić, psiholog i direktor edukacije REBT centra u Begradu. Status akreditovanog internacionalnog supervizora Albert Elis Instituta iz Njujorka stekla je 1997. godine. Edukacija koju vodi u Beogradu takođe je usklađena sa trening standardima Evropske asocijacije za bihejvioralno-kognitivnu terapiju. Edukaciju i seminare drzi u zemlji i inostranstvu, a supervizira psihologe i psihijatre iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Turske, Gruzije i Švedske. Objavila je niz stručnih radova, napisala više priručnika za edukante KBT edukacija, te poglavlje "Racionalno Emotivno Bihejvioralna Terapija" u knjizi "Psihoterapije" urednika Dušana Stojnova.
 3. Doc. dr Igor Krnetić, psiholog i predsjednik Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Pridruženi je saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka sa statusom akreditovanog internacionalnog supervizora za RE&KBT, ACT i CFT terapeut. Zaposlen je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije. Registrovao je prvu privatnu psihološku praksu u Bosni i Hercegovini pod nazivom "Psihološko savjetovanje Krnetić." Zvanični je predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije i zapadnog balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku. Autor je više naučnih radova, od kojih su većina iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije.
 4. Doc. dr Olivera Žikić, specijalista psihijatrije i osnivač, predavač i supervizor edukacije iz KBT u okviru SRABCT (Srpske asocijacije bihevioralno-kognitivne terapije). Predstavnik je SRABCT u glavnom odboru Saveza društava psihoterapeuta jugoslavije, član glavnog odbora Evropskog udruženja bihejvioralno-kognitivnih terapeuta (EABCT), te član radne grupe za napredne trening standarde EABCT. Zaposlena je kao lekar specijalista (psihijatar) na Klinici za psihijatriju u Nišu i na Katedri za neuropsihijatriju Medicinskog fakulteta u Nišu, na predmetu Psihijatrija. Takođe je šef Odseka za neuroze i granična stanja Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja.
 5. Doc. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden, psiholog i pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka. Kvalifikovana je za primjenu racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije i psihoanalize. Zaposlena je na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije. Član je Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije, Beogradskog psihoanalitičkog društva i Internacionalne psihoanalitičke asocijacije. Objavila je oko 40 stručnih radova, autorske knjige "Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija" (2009), "Empatija i slika o sebi" (2002), priručnik "Teorije i praksa psihoterapije i savetovanja" (2007). Urednica je knjige "Psihoanaliza nakon Frojda: razvoj relacione perspektive" (2007).
 6. Doc. dr Ljiljana Mihić, psiholog i specijalista kliničke psihologije (psihodijagnostika i terapija odraslih). Zaposlena je na Odseku za kliničku psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na predmetima Istraživanja u kliničkoj psihologiji, Psihologija krize, Socijalna patologija, Empirijske osnove psihopatologije. Akademsko, istraživačko i predavačko iskustvo stekla je na Univerzitetu Western Ontario u Kanadi, kao i u Centru za adikcije i mentalno zdravlje, London, Ontario u Kanadi. Kliničko iskustvo stekla je pod supervizijom specijalista kliničke psihologije u institucijama akreditovanim od strane Američkog i Kanadskog društva psihologa. Autor je i koautor oko 20 stručnih radova objavljenih u inostranstvu.
 7. Dr Tijana Mirović, psiholog i pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka. Kvalifikovana je za primjenu racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) i Sistemske porodične terapije. Osnivač i psihoterapeut Psihološkog savetovlišta Mozaik i autor knjige "Rane maladaptivne sheme - sheme koje prave probleme" (2010). Napisala je veći broj radova iz psihologije i psihoterapije koje je prezentovala na brojnim stručnim skupovima. Za rad "Adolescenti u izbeglištvu" dobila je nagradu Internacionalnog udruženja za zdravlje adolescenata.
 8. Vladan Beara, psiholog i pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka. Zaposlen je u Centru za Ratnu Traumu na poziciji programskog direktora, edukatora i supervizora, kao i u REBT PRAXIS CENTRU za psihoterapiju i savetovanje u Novom Sadu. Od 1995. praktikuje psihoterapiju sa ratom traumatizovanim osobama, vodi treninge za psihoterapiju i savetovanje osoba sa PTSP, te supervizira edukovane kolege. Od 2003. zajedno sa kolegom dr Miljanovićem radi na razvoju sveobuhvatnog modela za reintegraciju veterana u post ratno društvo. Sa kolegom dr Miljanovićem napisao je knjigu “Gde si to bio sine moj? Egzistencijalistički doprinos razumevanju ratne traume.”

 9. Peter Janjušević, psiholog, specijalista kliničke psihologije kvalifikovan za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Međunarodni je predstavnik Društva za BKT Slovenije u EABCT. Radi kao psiholog u Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, sa populacijom osnovnoškolske djece i srednjoškolaca. Pored individualnih terapija, izvodi i grupni rad (KBT i parent management training) sa djecom sa problemima ljutnje i agresivnošću, i sa njihovim roditeljima. Autor je nekoliko radova iz oblasti KBT, posebno za eksternalizovane poremećaje kod djece i adolescenata.
 10. Olja Dukić, psiholog i specijalista medicinske psihologije. Edukovana je iz racionalno emotivno bihejvioralne terapije, porodične terapije i transakcione analize. Zaposlena je u Centru za istraživanje i edukciju TIM kao edukator i psihoterapeut iz oblasti kognitvne terapije sa decom i adolescentima. Tokom četrnaest godina je bila zaposlena na Odeljenju za psihodijagnostiku i psihoterapiju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, sa posebnim usmerenjem na pripremu dece za invazivne medicinske intervencije. Od 2005. godine je gostujući predavač na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na predmetu Zdravstvena psihologija. Autor je više naučnih radova, a trenutno je u procesu izrade doktorske disertacije.
 11. Diana Riđić, psihologinja kvalifikovana za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Radi kao psihologinja/psihoterapeutkinja u „Udruženju za psihološku procjenu, pomoć i savjetovanje Domino“ u Sarajevu kroz individualni i grupni tretman. Od 2007 godine pri Fondaciji BHIŽ vodi projekat psihosocijalne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom u BIH, te je usko specijalizovana za psihoterapijski rad sa imigrantima (na problemima prilagođavanja, traume, depresije i anksioznosti). Aktivana je članica Bosanskohercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, te obavlja i funkciju predsjednice Komisije za akreditaciju pri Bosansko-hercegovačkom udruženju za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Autorica je nekoliko naučnih radova, od kojih su većina iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije
 12. Milica Ristić je pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka i specijalizant psihajatrije u Bolnici za psihajtriju, KBC Zvezdara u Beogradu gdje se bavi dijagnostikom i terapijom psihijtrijskih oboljenja, urgentnom psihijatrijom i kliničkim studijama. REBT psihoterapeut (individualna i grupna psihoterapija, koučing, kompanijski treninzi, edukativni terninzi) u Semiotik, Belgrade. Doktorant je na Epidemiologiji na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila je bazicni trening iz Acceptance and commitment therapy (ACT), trening za trenere asertivnosti i Cognitive Behavioral Couching in one session training.
 13. Mia Popić, diplomirana psihološkinja, master kliničke psihologije i REBT psihoterapeutkinja. Sertifikat za primenu REBT dobila je od REBT centra – pridružnice Instituta Albert Elis iz Njujorka. Bavi se savetovanjem pojedinaca, organizacionim konsaltingom i vođenjem edukativnih radionica i treninga sa ciljem pružanja podrške u savladavanju individualnih psiholoških teškoća koje otežavaju svakodnevno funkcionisanje i efikasnost u radu. Posebno se specijalizovala za vođenje treninga iz oblasti razvoja komunikacijskih i prezentacijskih veština, prevladavanja straha od javnog nastupa, upravljanja stresom, nenasilnog rešavanja konflikata i upravljanja besom. Trenerska znanja stekla je vođenjem pomenutih treninga u različitim kontekstima kroz angažman u nevladinom i privatnom sektoru. Već pet godina se bavi psihoterapijom, a kao izvršna direktorka Centra za edukaciju istraživanje i razvoj aktivno osmišljava i sprovodi projekte koji su usmereni ka pružanju psihosocijalne podrške ranjivim grupama.